top of page

Uzmanlıklar.

Kurumsal

 • Start-up düzeyindeki oluşumlar dahil olmak üzere girişimciler ve teşebbüsler için şirket kuruluş işlemleri

 • Aile şirketleri

 • Genel kurul toplantıları ve yönetim kurulu toplantıları, esas sözleşme değişiklikleri, sermaye artırımları, şirket iç yönergeleri, vekaletnameler ve temsile dair ilgili diğer hukuki belgeler

 • Çalışan hisse opsiyon planları (ESOP)

 • Yatırım süreçlerinde gerek yatırımcının gerekse yatırım alan tarafın temsil edilmesi ve ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi

 • Sektörel koşullara ve gerçeklere uygun olarak şirketlerin her türlü ulusal ve uluslararası sözleşmeleri

 • Marka tescili ve markanın korunması

 • Yurt dışında şirket yapılanması ihtiyacı bulunması halinde yapılanma için uygun ülkenin belirlenmesi, ilgili ülkede bulunan çözüm ortaklarıyla koordinasyon içinde bulunarak kuruluş için gerekli evrakların toplanması, bu evrakların sunulması, şirket kuruluş belgesinin ve vergi kimlik numarasının alınması

 • Birleşme ve devralmalar, pay devir sözleşmeleri, pay iştirak sözleşmeleri, pay sahipleri sözleşmeleri dahil olmak üzere ortaklığa ilişkin tüm hukuki işlemler

 • Birleşme & devralmanın karşı tarafı olan şirketin yapısı, dahil olduğu sözleşmeler, mali durumu ve diğer indikatörlerin bir due diligence çalışması kapsamında incelenmesi, birleşme & devralma kararının alınmasını müteakiben taraflar arasında pay satım sözleşmesi ve pay sahipleri sözleşmesi gibi esaslı metinler ve diğer tali metinlerin hazırlanması, bu metinlerin imzası, ilgili makamların onayı ve ticaret sicili nezdinde tescil edilmesi süreçlerinin yönetimi

Kişisel Veri

 • Şirketler için KVKK uyum projeleri

 • KVKK ile ilgili hukuki metinlerin (prosedürler, aydınlatma metinleri, rıza metinleri vb.) hazırlanması, kişisel veri envanteri çıkarılması ve VERBİS'e kayıt süreci

 • Kurumsal yönetim sürecinde KVKK ve ilgili mevzuata ilişkin hukuki destek

 • Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularının yerel temsil faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Yurt dışına veri aktarımı dahil KVKK ve ilgili mevzuata ilişkin konularda her türlü sözleşme

 • Kurum içi kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum eğitimi

 • KVKK'ya ilişkin akademik etkinlik ve eğitim programları

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin hukuki süreçler

Sözleşme

 • İnşaat (International Federation of Consulting Engineers -FIDIC-sözleşmeleri dahil), satış (Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması -CISG- dahil), kira, iş, kefalet ve garanti sözleşmeleri dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşme

 • İlaç sektöründe fason üretim sözleşmeleri, lisans ve co-marketing sözleşmeleri, lojistik sektöründe depoculuk sözleşmeleri, distribütörlük ve franchise sözleşmeleri dahil olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler tarafından imzalanan sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması

 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda fesih, ihtar gönderilmesi gibi süreçlerin yürütülmesi ve bu konularda hukuki danışmanlık sağlanması

 • Sözleşmeden kaynaklanan borcun gereği gibi yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkan zararın tazmini 

 • İş akdinin feshinden kaynaklanan riskler, hesaplamalar ve arabuluculuk süreci

 • İşe iade, işçilik alacağı, fesih, ihtarname, savunma dahil olmak üzere çalışanlar ile işverenler arasındaki bireysel iş sözleşmelerine ilişkin hukuki süreçler

 • Toplu iş sözleşmeleri

Vergi ve Teşvik

 • Vergi yükünün azaltılmasına yönelik olarak muafiyet, istisna, indirim ve teşviklerden azami ölçüde yararlanmayı sağlayan vergi planlaması

 • Proje planlaması, iş modeli oluşturma, sözleşme ilişkisi kurma ve benzeri vakalara ilişkin vergisel yükümlülük analizi

 • Vergi incelemesi ve benzeri denetimler sonrasında gerçekleştirilen idari işlemler üzerine uzlaşma ve iptal davası dahil her türlü uyuşmazlığa hukuki destek

 • Pişmanlık, hata düzeltme, kamu alacaklarının yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, stok affı, kasa affı ve benzeri düzenlemelere ilişkin süreçler

 • Ticaret Bakanlığı ihracat desteklerinin yanı sıra KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine başvuru süreçlerinin yönetimi

 • Teknopark proje başvurularının hazırlanması ve kabul sürecinin yönetimi

Gayrimenkul

 • Özel kişilerin veya idarenin özel mülkiyetindeki gayrimenkullerde müşterek mülkiyet, irtifak hakları, üst hakkı, rehin hakkı, tapu sicili ve kat mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması

 • Kira uyuşmazlıklarında davaların kesinleşmesine kadar her aşamada takibi, mahkemelerde çekişmesiz yargı işleri, delil tespiti gibi süreçler

 • AVM kira sözleşmeleri dahil olmak üzere kira bedel tespiti, kirada uyarlama, kira uyuşmazlıklarında itirazın kaldırılması ve tahliye süreçleri

Proje

 • Başta Yap-İşlet-Devret ("YİD") modeli olmak üzere birçok proje finansmanı yöntemi ve kamu-özel sektör iş birliği ("KÖİ") çatısı altında hayata geçirilen enerji ve ulaşım ve benzeri birçok altyapı yatırımının ihale safhasından başlamak üzere sözleşme görüşmeleri, inşaat ve işletme aşamaları ile uyuşmazlık çözümleri dahil olmak üzere projenin tüm aşamalarının değerlendirilmesi

 • Özel mevzuatlar kapsamında düzenlenen bu projelerde proje şirketinin idare ile akdedeceği sözleşme metinlerinin hazırlanması ve müzakeresi

 • Projenin finanse edilebilirliği açısından gerekli olan yapısal modellenmesinin yanı sıra EPC yüklenicisi, işletme ve bakım şirketi gibi enstrümanlara proje modelinde yer verilmesi ve bu şirketlerin birbirleriyle, idare ile ve kredi verenler ile ilişkilerinin tasarlanması

 • Özellikle YEKA ve YEKDEM gibi mekanizmalar ile desteklenen yenilenebilir enerji projelerinin yapısının kurgulanması, idare ile imzalanacak proje sözleşmeleri ve teknoloji sağlayıcılar ile imzalanacak lisans sözleşmeleri gibi sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakeresi

 • Elektrik depolama tesisi, şarj istasyonları ve benzeri projelerin hukuki açıdan planlanması ve mevzuata uygun olarak hayata geçirilmesi için hukuki destek verilmesi

 • Avrupa Birliği mevzuatı dahil olmak üzere yapay zeka ürün ve hizmetlerinden doğan hukuki ve cezai sorumluluğun üretici, ithalatçı, dağıtıcı nezdinde analizi

Risk

 • Birleşme & devralma gibi önemli süreçlerin öncesinde ya da muhtemel olası kayıpların önüne geçmek adına şirketlerin bulundukları noktada hukuki risk analizinin yapılması, bu kapsamda şirketin mevcut yapısı, içinde bulunduğu ortaklıklar, geçmiş ve yürürlükteki sözleşmeleri ile kısa, orta ve uzun vadedeki yükümlülükleri dahil çeşitli parametrelerin incelenmesi ve şirketin içinde bulunduğu hukuki riski gösteren raporun hazırlanması

 • İlgili mevzuatlar çerçevesinde şirketlerin genel hukuki uyum durumunun analizi ve değerlendirilmesi

Uyuşmazlık

 • Yerel ve uluslararası ad hoc tahkim şartının hazırlanması ve tahkim yargılamasına uygulanacak kuralların belirlenmesi başlamak üzere tahkim yargılamasının tüm aşamaları boyunca hakemlik ve taraf vekilliği yapılması

 • Arabuluculuk ve uzlaştırma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinde arabulucu ve uzlaştırmacı olarak bulunma

 • Ticari uyuşmazlıklar başta olmak üzere kira uyuşmazlıkları, itirazın iptali ve diğer davalar, çekişmesiz yargı işleri, delil tespiti gibi süreçler

 • Tarhiyat ve vergi cezası işlemleri dahil olmak üzere her türlü idari eylem ve işlem karşı iptal ve tam yargı dava süreçleri

 • Çalışanların işten ayrılması veya çıkarılması hallerinde dava süreçleri

 • Tüketici hakem heyetine başvuru, itirazın iptali davası, tüketicinin talebinin yerine getirilmesi ve vekalet ücretlerinin tahsili için gerekli icra takibi

 • Adli vakalarda soruşturma ve kovuşturma aşamalarının analizi, planlanması ve yönetiminin yanı sıra gerekli olması halinde hukuki konularda uzman görüşü sunulması

 • İmar kirliliğine yol açan yapı sebebiyle yürütülecek idari ve adli süreçler

 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, verileri yok etmeme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, hakaret ve cumhurbaşkanına hakaret, sahtecilik, dolandırıcılık ve tehdit - şantaj suçları

 • Örgütlü suçlar

 • Vergi Usul Kanunu kapsamındaki kaçakçılık, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki piyasa dolandırıcılığı suçları

bottom of page